ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ιστοσελίδα παρέχεται από την ART SURGERY, με έδρα στην οδό Ξάνθου 3, Γλυφάδα, Τηλ +30 210 9681 340 (εφεξής «ART SURGERY»)

1. Σκοπός
Τα δεδομένα θα επεξεργάζονται κυρίως από Ιατρικό Αρχείο, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κώδικα Ιατρικής Ηθικής. Αυτό συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει:
i. Καταγραφή και διατήρηση ιατρικού ιστορικού, εξετάσεων και σχετικών πληροφοριών οποιουδήποτε είδους,
ii. Διάγνωση και θεραπεία του ασθενή
iii. Συμμόρφωση της εταιρείας με τις υποχρεώσεις όπως προβλέπονται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο,
iv. Έρευνα που η Εταιρεία μπορεί να διεξάγει σχετικά με άλλη προηγούμενη ή μέλλουσα φροντίδα παρεχόμενη σε εμένα.

2. Αντικείμενο
Αυτή η Πολιτική Προστασίας (εφεξής θα αναφέρεται ως η «Πολιτική Προστασίας» η «Πολιτική») θέτει του όρους και τις προϋποθέσεις που η ART SURGERY διατηρεί για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων των ατόμων που υφίστανται επεξεργασία. Αυτή η Πολιτική στοχεύει να ενημερώσει αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που η ART
SURGERY συγκεντρώνει και επεξεργάζεται, όπως επίσης και για τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους συγκεντρώνει, φυλάσσει, χρησιμοποιεί και μεταδίδει τέτοιου είδους προσωπικά δεδομένα ανά υπόθεση. Στοχεύει επίσης να ενημερώσει αναφορικά με τα δικαιώματα του υποκειμένου σύμφωνα με τον νόμο.

Η ART SURGERY διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, επικαιροποιήσει, αναθεωρήσει ή αλλιώς να τροποποιήσει την Πολιτική κατά καιρούς, όποτε θεωρείται απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και σύμφωνα με τον νόμο. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ όπως ελέγχετε αυτή την Πολιτική ώστε να ενημερώνεστε συχνά για τροποποιημένες εκδόσεις.

3. Συγκέντρωση και Επεξεργασία Δεδομένων
Η ART SURGERY επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που στέλνονται σε αυτή κατά την διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε από φυσικά πρόσωπα με τα οποία
σχετίζεται (υποκείμενα προσωπικών δεδομένων) ή από τρίτα πρόσωπα όπως Εργοδότες Φυσικών Προσώπων που σκοπό έχουν να εντάξουν τους εργαζόμενους σε εκπαιδευτικά σεμινάρια ή Στελέχη Επάνδρωσης Προσωπικού για τις ακόλουθες κατηγορίες ατόμων. Συγκεκριμένα, η ART SURGERY επεξεργάζεται:
i. Προσωπικές πληροφορίες (πχ το όνομα σας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τόπο κατοικίας) που παρέχετε σε εμάς, έτσι ώστε να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία, προσφορές, ανακοινώσεις και άλλο διαφημιστικό υλικό μέσω απευθείας μηνυμάτων (την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο).
ii. Προσωπικές πληροφορίες (πχ το όνομα σας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμό τηλεφώνου, τόπο κατοικίας) που παρέχετε σε εμάς, έτσι ώστε να επικοινωνούμε μαζί σας και να απαντάμε στα ατομικά σας μηνύματα και αιτήματα (φόρμα επικοινωνίας).
iii. Ιατρικά δεδομένα δυσφορία, αλλεργίες, αίτια για επίσκεψη, κύρια και δευτερεύουσα διάγνωση η θεραπεία, αποτελέσματα κλινικών ή παρακλινικών δοκιμών.
iv. Χρήστης δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας της ART SURGERY, όπως τεχνικές και άλλες πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα του χρήστη στην ιστοσελίδα του
και πληροφορίες από την χρήση του Διαδικτύου, όπως η διεύθυνση IP, το domain του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, ο τύπος και η έκδοση περιηγητή, το λειτουργικό
σύστημα, ή άλλη πληροφορία σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται από χρήστες και οι πληροφορίες που αυτοί αναζητούν,
v. Προσωπικές πληροφορίες των συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το όνομα, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ταυτότητα,
ΑΦΜ, τίτλος ειδίκευσης,
vi. Προσωπικές πληροφορίες και υποψήφιοι της ART SURGERY, ειδικά αναγνώριση πληροφοριών και στοιχείων επικοινωνίας όπως το όνομα, η διεύθυνση, τηλέφωνο,
διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ΑΦΜ, χρηματοοικονομικά δεδομένα και δεδομένα όπως ο αριθμός IBAN, δεδομένα εκπαίδευσης κλπ.,
vii. Προσωπικές πληροφορίες προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών προς την ART SURGERY και ειδικά αναγνώριση στοιχείων επικοινωνίας όπως όνομα, διεύθυνση,
ταυτότητα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, χρηματοοικονομικά δεδομένα και δεδομένα όπως ο αριθμός IBAN, στοιχεία τιμολογίου κλπ.

4. Σκοπός επεξεργασίας
Η ART SURGERY επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς και νόμιμους λόγους όπως απαριθμούνται κατωτέρω και ειδικά όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη:
i. Για σκοπούς που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα, όταν είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των στόχων, για την ωφέλεια των ατόμων (πχ εγγραφή συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης, αποστολή ενημερωτικών δελτίων, ανακοινώσεις και κάθε άλλη απευθείας διαφήμιση και ενημερωτικό υλικό που άπτεται των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της ART SURGERY)
ii. Για τον σκοπό της εκπλήρωσης των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από την ART SURGERY όπως ο έλεγχος, η εκτέλεση συμβολαίων, η εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων και η ενάσκηση των δικαιωμάτων της (πχ διαχείριση πληρωμών από τρίτα πρόσωπα, διαχείριση του μισθολογίου και του μισθολογίου
υπερωριών και την συνολική διαχείριση και αξιολόγηση των εργαζομένων και των συνεργατών)
iii. Για σκοπούς αρχειοθέτησης και στατιστικής, οι οποίοι είναι ανάλογοι με τον στόχο που επιδιώκεται, σεβασμό στην αναγκαιότητα του δικαιώματος της προστασίας των
δεδομένων, η παροχή κατάλληλων και συγκεκριμένων μέτρων για την διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και συμφερόντων του ατόμου των δεδομένων.

Η ART SURGERY επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνει με νόμιμο τρόπο. Δεν συγκεντρώνει ή επεξεργάζεται μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών ή δεδομένων από αυτόν που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας. Η συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων των ατόμων γίνεται μόνον για σκοπούς επεξεργασίας όπως αναφέρεται σε αυτή την Πολιτική.

5. Μεταβίβαση Προσωπικών Δεδομένων
Η ART SURGERY μπορεί να μεταβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνει ανά περίπτωση σε: (α) μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού, δημόσιες υπηρεσίες και δημόσια όργανα, Δικαστήρια, Διοικητικές ή Δικαστικές Αρχές, νομικούς συμβούλους για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων και (β) τρίτα πρόσωπα, συνδεδεμένα μέρη, προμηθευτές και τράπεζες μόνον στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών και την συνέχιση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας (γ) επαγγελματίες συμβούλους και ελεγκτές για την εκτέλεση ελεγκτικών και φορολογικών υποχρεώσεων.
Μεταβίβαση επιτρέπεται μόνο για τους σκοπούς όπως περιγράφονται στην παρούσα και πάντα υποκείμενη στην συμμόρφωση προς τα ως άνω αναφερόμενα μέρη υπό τους όρους της Πολιτικής και του νόμου.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ART SURGERY παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο και ότι κάθε άτομο μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

6. Περίοδος Διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων
Η περίοδος διατήρησης των δεδομένων καθορίζεται βάσει των ακολούθων συγκεκριμένων κριτηρίων, ως καταλλήλων:
(α) Όταν η επεξεργασία εκτελείται στο πλαίσιο μίας σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για τόσο χρονικό διάστημα όσο είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της
σύμβασης και την θεμελίωση, ενάσκηση των δικαιωμάτων ή/και την υποστήριξη για νομικές αξιώσεις που γεννώνται εξ αυτού, ή την άμυνα των δικαιωμάτων ενώπιον των δικαστηρίων, Δικαστικών Αρχών κλπ.
(β) Όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει της συναίνεσης του υποκειμένου, τα δεδομένα κρατούνται για τόσο όσο η συναίνεση του υποκειμένου υφίσταται ή απαιτείται
για την τεκμηρίωση, ενάσκηση των δικαιωμάτων ή/και την υποστήριξη νομικών αξιώσεων που γεννώνται εξ αυτού, ή την άμυνα των δικαιωμάτων ενώπιον των δικαστηρίων,
Δικαστικών Αρχών κλπ. ή απαιτούνται ή επιτρέπονται από σχετικές προβλέψεις.
(γ) Όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του νόμιμου συμφέροντος του ελέγχοντος για τόσο όσο τα νόμιμο συμφέρον απαιτείται ή οι σχετικές προβλέψεις απαιτούνται ή επιτρέπονται.

7. Τα Δικαιώματα σας
Κάθε πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου επεξεργάζονται από την ART SURGERY απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα υποκείμενα σε περιορισμούς ανάλογα με τον τύπο των
προσωπικών δεδομένων, τον σκοπό και την νομική βάση της επεξεργασίας:
Δικαίωμα στην επικαιροποίηση και την προσβασιμότητα: Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε και να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να λαμβάνετε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πως τα επεξεργαζόμαστε.
Δικαίωμα στην Διόρθωση: Έχετε το δικαίωμα να αιτείστε διόρθωση, τροποποίηση, ολοκλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας.
Δικαίωμα στην Διαγραφή: Έχετε το δικαίωμα να αιτείστε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας όταν τα επεξεργαζόμαστε με την συναίνεσή σας ή για να προστατέψουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας. Σε άλλες περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα όπου υπάρχει μία σύμβαση, ενάσκηση από δημόσια αρχή, καθήκον για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από τον νόμο, δημόσιο συμφέρον), αυτό το δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή έχει αρθεί αν είναι αυτή η περίπτωση.
Δικαίωμα στον Περιορισμό της Επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να αιτείστε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται και μέχρι να επαληθευτούν, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και αιτείστε περιορισμό αντί για διαγραφή, (γ) προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς της επεξεργασίας αλλά είναι αναντικατάστατα για την θεμελίωση, ενάσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων που αφορούν εμάς και αντικαθιστούν την εναντίωση στην επεξεργασία.
Δικαίωμα να προσβάλλετε την επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να προσβάλλετε των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που εμείς στοχεύουμε ως αυτοί που προβαίνουν στην επεξεργασία.
Δικαίωμα στην φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς χρέωση σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, αλλά και να μας ζητήσετε, αν είναι τεχνικά δυνατό, να περαστούν τα δεδομένά σας απευθείας σε άλλον ελέγχοντα. Το δικαίωμα αυτό εφαρμόζεται στα δεδομένα που εσείς έχετε παράσχει σε εμάς και επεξεργάζονται με αυτόματα μέσα βάσει της συναίνεσής σας ή την εκτέλεση σχετικής σύμβασης.
Δικαίωμα να αποσύρετε την συναίνεση: Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε την συναίνεσής ας αφού έχουν ληφθεί για την προτιθέμενη επεξεργασία οποιαδήποτε στιγμή.
Για να εξασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορεί να μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@drdrakotos.com
Δικαίωμα Παραπόνων: Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε παράπονο στην ART SURGERY (www.drdrakotos.com) Τηλέφωνο: +302109681340 διεύθυνση ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας: info@drdrakotos.com

8. Χρήση Cookies
Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφοριών που έχει αποσταλεί από έναν φορέα διαδικτύου σε έναν περιηγητή διαδικτύου, το οποίο επιτρέπει στον φορέα να συγκεντρώνει πληροφορίες από τον περιηγητή. Τα cookies συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με την χρησιμοποίηση των ιστοσελίδων μας, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων όπως η ταχύτητα σύνδεσης, λεπτομέρειες του λειτουργικού σας συστήματος, την ώρα και την διάρκεια της επίσκεψής σας στην διεύθυνση IP.
Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας αναγνωρίσουμε όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον περιηγητή. Χρησιμοποιούμε και τους δύο τύπους cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:
i) Για να ενισχύσουμε την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας: Τα cookies συγκεντρώνουν πληροφορίες για το πως χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιες σελίδες
επισκέπτεστε πιο συχνά, και αυτές τις σελίδες στις οποίες συναντήσατε μήνυμα-σφάλμα. Τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με εσάς – όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιωθεί το πως λειτουργεί η ιστοσελίδα.
ii) Για την βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ή για την απομνημόνευση ρυθμίσεων που έχετε αποθηκεύσει για την βελτίωση της επίσκεψης στην ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, όταν συμπληρώνετε μία φόρμα με το όνομά σας και άλλες λεπτομέρειες, τα cookies τα
απομνημονεύουν, έτσι δεν χρειάζεται να τα πληκτρολογείτε κάθε φορά που επιστρέφετε.

Μπορείτε να μπλοκάρετε cookies ενεργοποιώντας την ρύθμιση στον περιηγητή σας που σας επιτρέπει να αρνηθείτε όλα ή κάποια από τα cookies (όπως περιορίζονται cookies τρίτων προσώπων για παράδειγμα). Πάντως, εάν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας για να μπλοκάρετε όλα τα cookies (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων cookies) ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλο ή σε μέρη της σελίδας, ενώ μπορεί να προκληθεί βλάβη στη λειτουργικότητα της σελίδας.

9. Σύνδεσμοι τρίτων προσώπων
Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες που ανήκουν και λειτουργούν τρίτα πρόσωπα. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, αποχωρείτε από την ιστοσελίδα μας. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για την ενημέρωσή σας και την άνεσή σας. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο στο περιεχόμενο καμίας συνδεόμενης ιστοσελίδας και δεν φέρουμε ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή για το περιεχόμενο ή για την διαθεσιμότητα. Δεν παρέχουμε καμία διασφάλιση ή αποκάλυψη, ρητή ή σιωπηρή σχετικά με τέτοιες συνδεόμενες ιστοσελίδες, για τα τρίτα πρόσωπα που λειτουργούν και στα οποία ανήκουν, για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές, την καταλληλόλητα ή την ποιότητα για κανέναν από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποια ιστοσελίδα τρίτου προσώπου και να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές, ή να μπείτε σε κάποια σύμβαση με αυτά τα πρόσωπα, το κάνετε εξ ολοκλήρου με δικό σας ρίσκο. Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για ζημία ή απώλεια, παρά ταύτα προκληθείσα, σε συνδυασμό με την χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε πληροφορία, υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που περιέχονται ή παρέχεται πρόσβαση μέσω τέτοιων συνδεόμενων ιστοσελίδων.

10. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η ART SURGERY έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και να εμποδίσει τυχαία
απώλεια ή καταστροφή, πρόσβαση με ή/και χωρίς άδεια, χρήση, τροποποίηση ή αποκάλυψη και να διασφαλίσει την νομιμότητα της συγκέντρωσης, επεξεργασίας και ασφαλούς φύλαξης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με της προβλέψεις της εθνικού, Ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για την προστασία των ατόμων αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επιλέξτε όλους τους τρόπους που θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας:

Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο στο υποσέλιδο των email μας. Για πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο